Gå till innehåll

Jämställdhets- och mångfaldsutskottet

Utskottets uppgifter är att:

  • Stödja partidistriktets föreningar i att motverka diskriminering och ge alla samma möjligheter och rättigheter att engagera sig politiskt som att erbjudas ett politiskt förtroendeuppdrag. Det gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder.
  • Genomföra en kartläggning av föreningarnas arbete med och syn på jämställdhets-, och mångfaldsarbetet inom organisationen.
  • Diskutera aktuella frågor om jämställdhet och mångfald så att partidistriktet kan bli en öppnare och mer transparant organisation.
  • Diskutera och konstruera politiska förslag som ska leda till ett öppnare och mer transparant samhälle inom ramen för utskottets riktlinjer.
  • Öka kunskapen om jämställdhets- och mångfaldsfrågor i Göteborgs partidistrikt

Ordförande
Milyon Tekle-Haile

Ledamöter
Susanne Sillberg Ligander
Anders Nordberg Markhede
Elisabeth Borg
Abdullah Baalbaki
Fadila Bajraktarevic
Leena Ainali Olsson

Ansvarig ombudsman
Claes Wennberg: claes.wennberg@socialdemokraterna.se, 070-814 66 73.


Uppdaterad 230119